Αιματολογικό

Οι μετρήσεις στο Αιματολογικό εργαστήριο είναι θεμελιώδεις για την κλινική διάγνωση. Η Γενική εξέταση αίματος περιλαμβάνει την καταμέτρηση και τη μορφολογική εξέταση των ερυθρών και των λευκών αιμοσφαιρίων, της αιμοσφαιρίνης και του αιματοκρίτη, των αιμοπεταλίων και των ερυθροκυτταρικών δεικτών. Η ανάλυση του αίματος παρέχει ένα πλήθος πληροφοριών για τη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού, όπως η μεταφορά του οξυγόνου και η άμυνα του οργανισμού. Η μεταφορά του οξυγόνου στους ιστούς πραγματοποιείται μέσω της αιμοσφαιρίνης των ερυθρών κυττάρων. Επομένως, η ποσότητα της αιμοσφαιρίνης πρέπει να μετριέται γρήγορα και αξιόπιστα. Αξιόπιστες μετρήσεις με ακρίβεια και σύντομο χρόνο διεκπεραίωσης χρειάζονται και για τα λευκά αιμοσφαίρια και τις διάφορες κατηγορίες λευκοκυττάρων, διότι είναι οι βασικοί συντελεστές της άμυνας. 

Στο αιματολογικό εργαστήριο διενεργείται επίσης ο έλεγχος αιμορραγικής διάθεσης και ο έλεγχος θρομβοφιλίας, που συμπληρώνεται με προσδιορισμό μεταλλάξεων στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας, καθώς και η ταχεία αξιολόγηση της λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων σε μικρά δείγματα ολικού αίματος με κιτρικά. Η δυσλειτουργία των αιμοπεταλίων μπορεί να είναι επίκτητη, κληρονομική ή να έχει προκληθεί από παράγοντες αναστολής των αιμοπεταλίων. Οι πιο συνηθισμένες αιτίες για τη δυσλειτουργία των αιμοπεταλίων σχετίζονται με ουραιμία, ηπατοπάθεια, καρδιοπνευμονική παράκαμψη, τη νόσο von Willebrand, αιμοπεταλιοπάθειες και πολύ συχνά την έκθεση σε αντιαιμοπεταλιακούς παράγοντες όπως το ακετυλοσαλικυλκό οξύ και η κλοπιδογρέλη. Η μέθοδος αυτή ενδείκνυται για τη μελέτη και ανάδειξη της αντίστασης των αιμοπεταλίων στη χρήση της ασπιρίνης.

Ο έλεγχος των αιμοσφαιρινοπαθειών πραγματοποιείται στο αιματολογικό εργαστήριο με την ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης όπου ανιχνεύονται και προσδιορίζονται ποσοτικά, πέραν των Α2, F, S και σπάνιες αιμοσφαιρίνες, όπως D, C, H, O, J, Lepore κ.α.

Στο αιματολογικό εργαστήριο διενεργείται ο προσδιορισμος ομάδων αίματος και Rhesus. Οι ομάδες αίματος και Rhesus  ελέγχονται με αντιορούς και την ημιαυτοματοποιημένη μέθοδο γέλης (Grifols). Στην περίπτωση που το Rhesus είναι αρνητικό, το εργαστήριο έχει τη δυνατότητα προσδιορισμού του φαινοτύπου με αντιορούς  C,c,E και e. Eπίσης γίνεται προσδιορισμός της άμεσης και έμμεσης Coombs καθώς και τιτλοποίηση εμμέσου Coombs  με την ημιαυτοματοποιημένη μέθοδο γέλης (Grifols).

ΜΕΘΟΔΟΙ

 Αιματολογία: κυτταρομετρία ροής με φθορισμό με χρήση προηγμένων φθοριοχρωμάτων (special fluorochromes), μέθοδος της κατ’ όγκον ανάλυσης (αρχή της ηλεκτρικής αντίστασης), αυτόματη μικροσκόπηση
 Πήξη: φωτομετρική/θολοσιμετρική -πηξιολογική, χρωμογονική, ανοσολογική, μέθοδοι συγκόλλησης και γέλης
 Για τη διάγνωση των αιμοσφαιρινοπαθειών, χρησιμοποιείται η μέθοδος αναφοράς της υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στο αιματολογικό εργαστήριο απασχολούνται 6 Ιατροί, 7 Βιολόγοι, 2 Βιοχημικοί και 1 Χημικός.

Υπεύθυνη : Αγγελική Γιαννακάκη M.Sc. Βιολόγος