Η CrossBorderMedCare ως το Κέντρο Διεθνών Ασθενών του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ αναλαμβάνει την ασφαλή διακίνηση, θεραπεία και αποθεραπεία διεθνών ασθενών προσφέροντας ιατρικές υπηρεσίες με ασθενοκεντρικό χαρακτήρα είτε για ιατρικό τουρισμό επιλογής είτε για την διαχείριση επειγόντων περιστατικών υγείας.
Οι υπηρεσίες μας, σύμφωνα με τα υψηλά διεθνή πρότυπα, ανταποκρίνονται στις ιατρικές ανάγκες των ξένων πολιτών που είναι πολύ απαιτητικές.

Το Κέντρο Διεθνών Ασθενών αποτελείται από εξειδικευμένες δομές (call center –back office – claims dpt) και το τηλεφωνικό κέντρο +6985 11 2000 είναι διαθέσιμο 24/7 όλο τον χρόνο.
Την εξυπηρέτηση του κάθε ασθενούς την αναλαμβάνει ένας συντονιστής, ο oποίος είναι έμπειρος και εξειδικευμένος στην παροχή της ιατρικής βοήθειας και ο  oποίος είναι υπό τη συνεχή καθοδήγηση του υπεύθυνου συντονιστή ιατρού.

Οι συντονιστές αποτελούν σημείο αναφοράς κατά τη διάρκεια της παροχής της ιατρικής υπηρεσίας, και αποτελούν τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στον ασθενή, τον θεράποντα ιατρό και το νοσηλευτικό προσωπικό.
Τα περιστατικά που χρήζουν νοσηλείας διοχετεύονται σε μια από τις τρεις 3 κλινικές του Ομίλου στην Αθήνα, στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη, όλα τα υπόλοιπα περιστατικά εξυπηρετούνται στα διαγνωστικά κέντρα του δικτύου του Ομίλου.

Πριν από την επίσκεψη του ασθενούς το Κέντρο Διεθνών Ασθενών :

 Προγραμματίζει είτε τα ραντεβού σε όποιο διαγνωστικό κέντρο χρειάζεται είτε την εισαγωγή του ασθενούς σε μια από τις κλινικές του Ομίλου.
 Συντονίζει την μεταφορά του ασθενούςπρος την κλινική.
 Μεριμνά για τη φιλοξενία του συνοδού ή των συνόδων στην κλινική ή σε κάποιο ξενοδοχείο όταν αυτό απαιτείται.
 Ενημερώνει, εάν ζητηθεί, τον ασθενή σχετικά με την εκτίμηση κόστους της υγειονομικής περίθαλψής του.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του ασθενούς το Κέντρο Διεθνών Ασθενών :

 Αναλαμβάνει να διευκολύνει την γραφειοκρατική διαδικασία για την εισαγωγή του ασθενούς σε συνεργασία με το γραφείο κίνησης της εκάστοτε κλινικής.
 Δημιουργεί τις προϋποθέσεις απρόσκοπτης επικοινωνίας και διασφαλίζει την παρουσία διερμηνέα, αν παραστεί ανάγκη.
 Ενημερώνει με ιατρικές αναφορές τούυς διάφορους φορείς (ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες παροχής βοηθείας, ασφαλιστικά ταμεία), οι όποιοι ενδέχεται να εμπλακούν στην τελική κάλυψη του περιστατικού.
 Αποστέλλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα έτσι ώστε να εκδοθείη εγγυητική επιστολή για την κάλυψη του κόστους της νοσηλείας.
 Βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις Προξενικές Αρχές και ενημερώνει για την πορεία της νόσου του ασθενούς.

Μετά την έξοδο του ασθενούς από τη κλινική το Κέντρο Διεθνών Ασθενών :
  • Μεριμνά έτσι ώστε ο ασθενής να λάβει αντίγραφα των ιατρικών εκθέσεων και του ιατρικού φακέλου.
  • Διευκολύνει τον ασθενή με τη στιγμιογράφηση φαρμάκων και πολλές φορές προμηθεύει τον ασθενή με αυτά.
  • Αρχίζει τη διαδικασία προγραμματισμού για τυχόν περαιτέρω αναγκαίες επισκέψεις.
  • Κανονίζει μεταφορά με ταξί ή ασθενοφόρο προς τον προορισμό επιλογής του ασθενούς

Η CrossBorderMedCare έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο ιατρών συνεργατών όλων των ειδικοτήτων, οι όποιοι έχουν επιλεγεί με γνώμονα την εμπειρία που έχει ο καθένας εξ αυτών από διάφορα συστήματα υγείας του εξωτερικού. Είναι όλοι τους άριστοι γνώστες ξένων γλωσσών, έτσι ώστε να παρακάμπτεται ο σημαντικότερος παράγοντας άγχους για τους διεθνείς ασθενείς που είναι η επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό.
Οι παραστάσεις και η εμπειρία των ιατρών από τα συστήματα υγείας του εξωτερικού κάνουν ευκολότερη την προσέγγιση και την κατανόηση των αναγκών των διεθνών ασθενών, αφού ο γιατρός μπορεί να προσαρμοστεί καλυτέρα στην κουλτούρα και στη νοοτροπία του εκάστοτε ασθενούς.

Στόχος της CrossBorderMedCare είναι η ιατρική κάλυψη των διεθνών ασθενών σε πανελλαδικό επίπεδο με τη νχρησιμοποίηση του ήδη υπάρχοντος δικτύου του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ αλλά και με τη δημιουργία δόμων σε στρατηγικά επιλεγμένες περιοχές υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος.

HEALTH CARE WITHOUT BOUNDARIES