∆ηµοσίευση του τµήµατος Κυτταρογενετικής του Οµίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στο έγκριτο περιοδικό «Journal of Assisted Reproduction and Genetics» σε συνεργασία µε το ΙΒΕΑΑ µε τίτλο «∆ιπλασιασµός Xp22.31p22.33 σε υπογόνιµο άνδρα µε µη-ισορροπηµένη µετάθεση X;9»

Στη συγκεκριµένη εργασία παρουσιάζεται η περίπτωση ενός υγιούς άνδρα, 43 ετών ελληνικής καταγωγής µε αζωοσπερµία, ο οποίος παραπέµφθηκε στο εργαστήριο προκειµένου να γίνει διερεύνηση της αιτίας υπογονιµότητας.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης πραγµατοποιήθηκαν κλασική κυτταρογενετική ανάλυση, η τεχνική M FISH (Multi-color FISH) και PNA FISH, καθώς και η ανάλυση µε µικροσυστοιχίες CMA(Chromosomal Microarray Analysis).  Στη συγγραφική οµάδα συµµετέχουν από τη Βιοιατρική η ∆ρ. Ειρήνη Λουίζου, Μοριακή Βιολόγος, και η ∆ρ. Βούλα Βελισσαρίου, Επιστηµονική ∆ιευθύντρια Κυτταρογενετικής και Μοριακής Κυτταρογενετικής.