Ποιότητα & Ασφάλεια

Συστήματα ποιότητας για τη διαχείριση και συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών

Η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών Υγείας κρίνεται ουσιώδης και αποτελεί ευθύνη όλων των εμπλεκομένων στον τομέα της Υγείας. Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ είναι ο πρώτος ιδιωτικός φορέας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που αναγνώρισε την αναγκαιότητα της εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης ποιότητας, με ορθολογικά πρότυπα, και το 1999 έλαβε πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001. Βασικές διαστάσεις της ποιότητας οι οποίες διασφαλίζονται από την εφαρμογή των συστημάτων ποιότητας: Ποιότητα & Ασφάλεια

Το πεδίο πιστοποίησης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001, καλύπτει όλες τις Μονάδες του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ για την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας:

Εργαστήρια βιολογικών υλικών
Τμήματα απεικονίσεων
Ιατρεία
Διοικητική υποστήριξη

Διαπίστευση κλινικών εργαστηρίων ISO 15189, 17025

Η διαπίστευση των κλινικών εργαστηρίων βασίζεται σε μια σειρά από αντικειμενικά κριτήρια, για την απόδειξη της τεχνικής τους ικανότητας. Από την έναρξη της αρχικής διαπίστευσης έως σήμερα, τα δύο κεντρικά κλινικά εργαστήρια του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ σε Αθήνα (Αμπελόκηποι) και Θεσσαλονίκη (Β. Όλγας) διενεργούν ένα μεγάλο εύρος διαπιστευμένων εξετάσεων οι οποίες διαρκώς εμπλουτίζονται.

Η ανώτατη διοίκηση του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ δηλώνει διαρκή δέσμευσή στην ποιότητα και παράλληλα θέτει στόχους οι οποίοι ορίζονται σε σχέση με την παροχή υψηλών προδιαγραφών υπηρεσιών υγείας, τον προσδιορισμό των αναγκών και την ικανοποίηση των προσδοκιών των χρηστών, τη μεγιστοποίηση του οφέλους των ασθενών, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, τη μέτρηση και την αξιολόγηση δεικτών ποιότητας.

Ανάμεσα στα σημαντικότερα οφέλη που προσδίδει η διαχείριση της ποιότητας είναι η επίτευξη σταθερού επιπέδου υπηρεσιών λόγω τυποποίησης των λειτουργικών διαδικασιών, η επαύξηση της εμπιστοσύνης των εξεταζομένων και των άλλων κοινωνικών εταίρων καθώς και η ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα που αφορούν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η διαχείριση της ποιότητας δεν περιορίζεται στην πιστοποίηση και διαπίστευση των διαγνωστικών τμημάτων, αλλά είναι μια φιλοσοφία συνεχούς βελτίωσης (Continuous Quality Improvement) όλων των δραστηριοτήτων, με προσανατολισμό στην καλύτερη δυνατή ικανοποίηση των αναγκών των εξεταζομένων. Ποιότητα & Ασφάλεια

Ενιαία Πολιτική Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος

Η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών Υγείας κρίνεται ουσιώδης και αποτελεί ευθύνη όλων των εμπλεκομένων στον τομέα της Υγείας. Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ είναι ο πρώτος ιδιωτικός φορέας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που αναγνώρισε την αναγκαιότητα της εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης ποιότητας και το 1999 έλαβε πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001. Από το 2020 η Βιοιατρική αντιλαμβανόμενη την επιχειρηματική ηθική και τη βιώσιμη ανάπτυξη ως μια συνεχή προσπάθεια για την επίτευξη ισορροπίας ανάμεσα στην ανάπτυξη της επιχείρησής, την περιβαλλοντική διαχείριση, την κοινωνική πρόοδο και την ασφάλεια και υγεία των εργαζόμενων και των πελατών, με στόχο τη δημιουργία αμοιβαίων οφελών για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, επεκτείνει το μοντέλο συνεχούς βελτίωσης, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη Διαπίστευση των Κλινικών Εργαστηρίων, στη Διαχείρισης της Ποιότητας και του Περιβάλλοντος.   

Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία μας έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Ποιότητας (ISO 9001:2015, ISO 15189, ISO 17025) και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001:2015 για τα κλινικά Εργαστήρια των Αμπελοκήπων/Αθήνας & ISO 14001:2015 για αυτά της Βασ.Όλγας/Θεσσαλονίκη).   

Όλοι οι άνθρωποι της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ δεσμευόμαστε να παρέχουμε τα απαραίτητα μέσα και πόρους και να συμμετέχουμε ενεργά στην εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης  διασφαλίζοντας τη συνεχή βελτίωση του οργανισμού μας. 

Δεσμεύσεις ποιότητας

Δεσμευόμαστε για την συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας υλοποιώντας τους στόχους που θέτονται κάθε χρόνο και ανασκοπούνται, έχοντας πάντα ως γνώμονα τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των πελατών, των ενδιαφερόμενων μερών και των προτύπων ποιότητας.  

Δεσμεύσεις για το Περιβάλλον

Η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ αναγνωρίζει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και δεσμευόμαστε για:

 • την συνεχή παρακολούθηση και συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία,
 • τον συστηματικό εντοπισμό, αξιολόγηση και έλεγχο των άμεσων και έμμεσων περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες μας 
 • την συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής μας επίδοσης 
 • την ενημέρωση και ενθάρρυνση του προσωπικού της για την ενεργό συμμετοχή του στην βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και σε δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος.

Η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ έχει προσδιορίσει όλες τις περιβαλλοντικές πλευρές που αφορούν τις δραστηριότητες της με σκοπό τη διασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης της περιβαλλοντικής της επίδοσης εφαρμόζοντας κατάλληλα προγράμματα και λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα. Η Βιοιατρική σε κάθε της δραστηριότητα μεριμνά για:

 • την ορθή διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων της με βάση της απαιτήσεις της νομοθεσίας,
 • την συνετή και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, με την ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον,
 • την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών σε θέματα περιβάλλοντος.  

Το πεδίο πιστοποίησης, του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης, καλύπτει όλες τις Μονάδες του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ για την παροχή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και περιλαμβάνει:

 • Εργαστήρια βιολογικών υλικών
 • Τμήματα απεικονίσεων
 • Ιατρεία
 • Διοικητική υποστήριξη

Με γνώμονα τα προαναφερόμενα, το όραμα της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ για συνεχή βελτίωση εκφράζεται μέσω της πολιτικής που όλοι ενστερνιζόμαστε, και συνοψίζεται στην ακόλουθη φράση:

«Παρέχοντας σήμερα ιατρικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, σεβόμενοι τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, διατηρώντας ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη της επιχείρησής, την περιβαλλοντική διαχείριση, την κοινωνική πρόοδο και την ασφάλεια και υγεία των εργαζόμενων, καταβάλουμε καθημερινή προσπάθεια για περαιτέρω βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στο χώρο της υγείας »

Η παρούσα πολιτική της εταιρείας δημοσιεύεται, γνωστοποιείται, εφαρμόζεται και στηρίζεται από όλα τα μέλη της εταιρείας και τους συνεργάτες μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γεώργιος Σπανός

Ημερομηνία
Αθήνα 10/5/2021

Ποιότητα & Ασφάλεια

Ποιότητα & Ασφάλεια

Συστήματα ποιότητας για τη διαχείριση και συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών

Η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών Υγείας κρίνεται ουσιώδης και αποτελεί ευθύνη όλων των εμπλεκομένων στον τομέα της Υγείας. Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ είναι ο πρώτος ιδιωτικός φορέας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που αναγνώρισε την αναγκαιότητα της εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης ποιότητας, με ορθολογικά πρότυπα, και το 1999 έλαβε πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001. Βασικές διαστάσεις της ποιότητας οι οποίες διασφαλίζονται από την εφαρμογή των συστημάτων ποιότητας: Ποιότητα & Ασφάλεια

Το πεδίο πιστοποίησης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001, καλύπτει όλες τις Μονάδες του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ για την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας:

Εργαστήρια βιολογικών υλικών
Τμήματα απεικονίσεων
Ιατρεία
Διοικητική υποστήριξη

Διαπίστευση κλινικών εργαστηρίων ISO 15189, 17025

Η διαπίστευση των κλινικών εργαστηρίων βασίζεται σε μια σειρά από αντικειμενικά κριτήρια, για την απόδειξη της τεχνικής τους ικανότητας. Από την έναρξη της αρχικής διαπίστευσης έως σήμερα, τα δύο κεντρικά κλινικά εργαστήρια του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ σε Αθήνα (Αμπελόκηποι) και Θεσσαλονίκη (Β. Όλγας) διενεργούν ένα μεγάλο εύρος διαπιστευμένων εξετάσεων οι οποίες διαρκώς εμπλουτίζονται.

Η ανώτατη διοίκηση του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ δηλώνει διαρκή δέσμευσή στην ποιότητα και παράλληλα θέτει στόχους οι οποίοι ορίζονται σε σχέση με την παροχή υψηλών προδιαγραφών υπηρεσιών υγείας, τον προσδιορισμό των αναγκών και την ικανοποίηση των προσδοκιών των χρηστών, τη μεγιστοποίηση του οφέλους των ασθενών, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, τη μέτρηση και την αξιολόγηση δεικτών ποιότητας.

Ανάμεσα στα σημαντικότερα οφέλη που προσδίδει η διαχείριση της ποιότητας είναι η επίτευξη σταθερού επιπέδου υπηρεσιών λόγω τυποποίησης των λειτουργικών διαδικασιών, η επαύξηση της εμπιστοσύνης των εξεταζομένων και των άλλων κοινωνικών εταίρων καθώς και η ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα που αφορούν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η διαχείριση της ποιότητας δεν περιορίζεται στην πιστοποίηση και διαπίστευση των διαγνωστικών τμημάτων, αλλά είναι μια φιλοσοφία συνεχούς βελτίωσης (Continuous Quality Improvement) όλων των δραστηριοτήτων, με προσανατολισμό στην καλύτερη δυνατή ικανοποίηση των αναγκών των εξεταζομένων. Ποιότητα & Ασφάλεια

Ενιαία Πολιτική Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος

Η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών Υγείας κρίνεται ουσιώδης και αποτελεί ευθύνη όλων των εμπλεκομένων στον τομέα της Υγείας. Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ είναι ο πρώτος ιδιωτικός φορέας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που αναγνώρισε την αναγκαιότητα της εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης ποιότητας και το 1999 έλαβε πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001. Από το 2020 η Βιοιατρική αντιλαμβανόμενη την επιχειρηματική ηθική και τη βιώσιμη ανάπτυξη ως μια συνεχή προσπάθεια για την επίτευξη ισορροπίας ανάμεσα στην ανάπτυξη της επιχείρησής, την περιβαλλοντική διαχείριση, την κοινωνική πρόοδο και την ασφάλεια και υγεία των εργαζόμενων και των πελατών, με στόχο τη δημιουργία αμοιβαίων οφελών για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, επεκτείνει το μοντέλο συνεχούς βελτίωσης, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη Διαπίστευση των Κλινικών Εργαστηρίων, στη Διαχείρισης της Ποιότητας και του Περιβάλλοντος.   

Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία μας έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Ποιότητας (ISO 9001:2015, ISO 15189, ISO 17025) και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001:2015 για τα κλινικά Εργαστήρια των Αμπελοκήπων/Αθήνας & ISO 14001:2015 για αυτά της Βασ.Όλγας/Θεσσαλονίκη).

Όλοι οι άνθρωποι της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ δεσμευόμαστε να παρέχουμε τα απαραίτητα μέσα και πόρους και να συμμετέχουμε ενεργά στην εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης  διασφαλίζοντας τη συνεχή βελτίωση του οργανισμού μας. 

Δεσμεύσεις ποιότητας

Δεσμευόμαστε για την συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας υλοποιώντας τους στόχους που θέτονται κάθε χρόνο και ανασκοπούνται, έχοντας πάντα ως γνώμονα τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των πελατών, των ενδιαφερόμενων μερών και των προτύπων ποιότητας.  

Δεσμεύσεις για το Περιβάλλον

Η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ αναγνωρίζει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και δεσμευόμαστε για:

 • την συνεχή παρακολούθηση και συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία,
 • τον συστηματικό εντοπισμό, αξιολόγηση και έλεγχο των άμεσων και έμμεσων περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες μας 
 • την συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής μας επίδοσης 
 • την ενημέρωση και ενθάρρυνση του προσωπικού της για την ενεργό συμμετοχή του στην βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και σε δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος.

Η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ έχει προσδιορίσει όλες τις περιβαλλοντικές πλευρές που αφορούν τις δραστηριότητες της με σκοπό τη διασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης της περιβαλλοντικής της επίδοσης εφαρμόζοντας κατάλληλα προγράμματα και λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα. Η Βιοιατρική σε κάθε της δραστηριότητα μεριμνά για:

 • την ορθή διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων της με βάση της απαιτήσεις της νομοθεσίας,
 • την συνετή και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, με την ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον,
 • την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών σε θέματα περιβάλλοντος.  

Το πεδίο πιστοποίησης, του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης, καλύπτει όλες τις Μονάδες του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ για την παροχή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και περιλαμβάνει:

 • Εργαστήρια βιολογικών υλικών
 • Τμήματα απεικονίσεων
 • Ιατρεία
 • Διοικητική υποστήριξη

Με γνώμονα τα προαναφερόμενα, το όραμα της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ για συνεχή βελτίωση εκφράζεται μέσω της πολιτικής που όλοι ενστερνιζόμαστε, και συνοψίζεται στην ακόλουθη φράση:

«Παρέχοντας σήμερα ιατρικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, σεβόμενοι τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, διατηρώντας ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη της επιχείρησής, την περιβαλλοντική διαχείριση, την κοινωνική πρόοδο και την ασφάλεια και υγεία των εργαζόμενων, καταβάλουμε καθημερινή προσπάθεια για περαιτέρω βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στο χώρο της υγείας »

Η παρούσα πολιτική της εταιρείας δημοσιεύεται, γνωστοποιείται, εφαρμόζεται και στηρίζεται από όλα τα μέλη της εταιρείας και τους συνεργάτες μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γεώργιος Σπανός

Ημερομηνία
Αθήνα 10/5/2021

Ποιότητα & Ασφάλεια