Αυτοματοποίηση Eργαστηρίων

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαχρονικά δίνει έμφαση στην ανάπτυξη αυτόματων συστημάτων αιχμής που βελτιώνουν τη συνολική αποδοτικότητα και ποιότητα των εξετάσεων και μειώνουν τον χρόνο διεκπεραίωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει υιοθετηθεί μια νέα αρχή λειτουργίας στον χώρο των κλινικών εργαστηριών, που βασίζεται στην Πλήρη Αυτοματοποίηση Εργαστηρίου (TLA). Αυτή περιλαμβάνει τη χρήση αυτοματοποιημένων μεθόδων και ρομποτικών συστημάτων για την εκτέλεση όλων των φάσεων του κλινικού εργαστηριακού ελέγχου (προαναλυτική, αναλυτική και μετα-αναλυτική φάση). Κάθε σύστημα εκτελεί λειτουργίες όπως τιτλοφόρηση δειγμάτωνταυτοποίησηπροετοιμασίαμεταφορά και απομάκρυνση από τους αναλυτές, φύλαξη σε ψύξη με αρχειοθέτηση. Όλες οι λειτουργίες γίνονται αυτόματα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Τα εργαστήρια του Ομίλου είναι εξοπλισμένα με τρία (3) συστήματα προανάλυσης της Roche Diagnostics, καθένα από τα οποία έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί 400 δείγματα την ώρα χρησιμοποιώντας γραμμικό κώδικα (bar code). Κάθε δείγμα φέρει ένα μοναδικό γραμμικό κώδικα (bar code) ώστε να εξασφαλίζεται η αποφυγή σφαλμάτων στη προαναλυτική φάση. Τα δείγματα διαχωρίζονται αυτόματα και προωθούνται στα επιμέρους Εργαστηριακά Τμήματα. Τα συστήματα προανάλυσης είναι συνδεδεμένα (online) με ένα μεγάλο πλήθος διαφορετικών βιοχημικών και ανοσολογικών αναλυτών ο καθένας από τους οποίους έχει δυνατότητα να επεξεργαστεί από 170 μέχρι 2.000 δείγματα την ώρα.

Η αυτοματοποίηση ολοκληρώνεται στη μονάδα ψυχόμενης φύλαξης που μπορεί να φυλάξει έως 27.000 δείγματα, ενώ αποθηκεύει σε ηλεκτρονικό αρχείο τη θέση κάθε φιαλιδίου για μελλοντική ανάκτηση. Υπό τον έλεγχο υπολογιστή, ένα δείγμα μπορεί να ανακτηθεί αυτόματα και να μεταφερθεί σε μία προκαθορισμένη μονάδα εργασίας ή αναλυτικό σύστημα για επαναληπτικό ή περαιτέρω έλεγχο. Το σύστημα TLA στη συνέχεια επιστρέφει το φιαλίδιο στη μονάδα ψυχόμενης φύλαξης.

Το καινοτόμο αυτοματοποιημένο σύστημα προανάλυσης του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ μειώνει σημαντικά τον χρόνο που αναλώνεται για τις σημάνσεις:

 TNP (test not performed – η εξέταση δεν εκτελέστηκε) και
 QNS (quantity not sufficient – ποσότητα δείγματος ανεπαρκής) 

Η άμεση αναγνώριση προβληματικών ή ακατάλληλων προς ανάλυση δειγμάτων συνεπάγεται αύξηση της αναλυτικής ικανότητας και μείωση των χρόνων διεκπεραίωσης των εξετάσεων. Συνοπτικά, τα πλεονεκτήματα της πλήρους αυτοματοποίησης είναι:

Αξιοπιστία εργαστηριακών αποτελεσμάτων
Εξάλειψη ανθρώπινων λαθών
Ταχύτητα αποτελεσμάτων
Μικρότερη ποσότητα δείγματος
Πλήρης ταυτοποίηση ασθενούς και δείγματος
Πλήρης ιχνηλασιμότητα του δείγματος
 Ανάκτηση των αποθηκευμένων δειγμάτων για επανέλεγχο