Ανθρώπινο Δυναμικό

Σημαντικό και αναπόσπαστο στοιχείο της επιτυχίας του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ είναι το Ανθρώπινο Δυναμικό του. Σε ένα ανταγωνιστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλο, ο Όμιλος δίνει έμφαση στην ανάπτυξη του προσωπικού του, με στόχοι οι άνθρωποί του να είναι υπερήφανοι που είναι μέλη της οικογένειας της Βιοιατρικής.

Για την επίτευξη του στόχου ο Όμιλος:

 Επενδύει στη συνεχή εκπαίδευση του Ανθρώπινου Δυναμικού
 Εξελίσσει τα συστήματα αξιολόγησης προκειμένου να βελτιωθεί η επαγγελματική απόδοση και ανάπτυξη των εργαζομένων και τα συνδέει άμεσα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και με την επαγγελματική τους εξέλιξη και ανάπτυξη στον Όμιλο
 Βελτιώνει τα συστήματα παροχών και κινήτρων
 Προωθεί και καλλιεργεί την ομαδική εργασία και τη συνεργασία

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Αξιολογούνται όλα τα εισερχόμενα βιογραφικά σημειώματα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε θέσης και την πολιτική επιλογής και προσλήψεων του Ομίλου εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ.

 Οι υποψήφιοι που ανταποκρίνονται στα κριτήρια τυχόν διαθέσιμης θέσης θα κληθούν για συνέντευξη από την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού.
 Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου συνεντεύξεων, ένας αριθμός υποψηφίων (short list) θα συνεχίσει σε δεύτερη συνάντηση με την εκάστοτε Διεύθυνση.
 Ο Όμιλος προχωράει σε προσφορά εργασίας, με τους προτεινόμενους όρους συνεργασίας, στον/ην τελικό/ή υποψήφιο/α.
 Οι υποψήφιοι, με τους οποίους πραγματοποιήθηκε συνάντηση και δεν επιλέχθηκαν,  ενημερώνονται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας (μέσω e-mail ή τηλεφωνικώς).
 Ο νέος συνεργάτης ακολουθεί πρόγραμμα ένταξης (induction program) σύμφωνα με το Σύστημα Εκπαίδευσης του Ομίλου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο Όμιλος εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχή επιμόρφωση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού του. Είναι σταθερά προσηλωμένος στην διαρκή ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων και δραστηριοτήτων με σκοπό την πληρέστερη εκπαίδευση του ανθρώπινου κεφαλαίου του.

Η εκπαίδευση αρχίζει από την ημέρα ένταξης των εργαζομένων στην εταιρεία και συνεχίζεται ανά τακτά διαστήματα σε όλη τη διάρκεια της συνεργασίας τους με τον Όμιλο. Βασική πηγή διαμόρφωσης των εκπαιδευτικών αναγκών αποτελεί η ετήσια αξιολόγηση του προσωπικού. Με το πέρας της αξιολόγησης, ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός της ετήσιας εκπαίδευσης αφού έχουν καταγραφεί και οι ανάγκες που πηγάζουν από στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρείας.

Η εκπαίδευση μπορεί να είναι ενδοεπιχειρησιακή η εξωεπιχειρησιακή ανάλογα με την θεματολογία και πάντα εστιάζει στην βελτιστοποίηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εργαζομένων, με σκοπό την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων μέσα από την συλλογική προσπάθεια.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ και των Συνδεδεμένων εταιρειών (Όμιλος «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ»)  και ειδικότερα η εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ A.Ε.» η οποία ενεργεί με την ιδιότητά της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων σας, δεσμεύεται να προστατεύει την αρχή της ιδιωτικότητάς σας και μεριμνά για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που μας χορηγείτε κατά την υποβολή της αίτησης εργασίας μόνο για τη διαχείριση της και την αξιολόγηση της καταλληλότητάς σας.

Δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς
Όταν υποβάλλετε μια αίτηση εργασίας, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση της καταλληλότητάς σας με τη συγκεκριμένη θέση εργασίας (λ.χ. όνομα, επώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, εκπαίδευση, προϋπηρεσία κ.ο.κ). Τα δεδομένα αυτά τα συλλέγουμε από τις αιτήσεις που υποβάλλετε με οποιοδήποτε μέσο, (λ.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικές πλατφόρμες ή σε έντυπη μορφή με την προσκόμιση στα γραφεία μας ή μέσω αποστολής με φαξ), καθώς και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα που εσείς προσαρτάτε (λ.χ. βιογραφικό σημείωμα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κοκ). Επιπλέον, μπορεί, στην πορεία της αξιολόγησης της αίτησής σας, να σας ζητήσουμε να συμπληρώσετε και άλλα ερωτηματολόγια ή έντυπα για να αξιολογήσουμε περαιτέρω την καταλληλότητά σας σε συγκεκριμένη θέση εργασίας, τα οποία περιέχουν πληροφορίες για εσάς, ενώ σε περίπτωση πρόσληψης σας μπορεί να σας ζητήσουμε να προσκομίσετε αντίγραφα των δικαιολογητικών που πιστοποιούν το περιεχόμενο της αίτησής σας.
Δεδομένα που συλλέγουμε από τρίτους
Σε ορισμένες περιπτώσεις, επικοινωνούμε, κατόπιν προηγούμενης συγκατάθεσής σας, με τους προηγούμενους εργοδότες σας, προκειμένου να μας χορηγήσουν πληροφορίες για τη θέση εργασίας σας, τη συνεργασία σας καθώς και την αξιολόγηση τους για εσάς.

Πως χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας
Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την αξιολόγηση της καταλληλότητάς σας για τη θέση εργασίας που υποβάλλατε αίτηση και ενδιαφέρον, αλλά και για άλλες πιθανές υπηρεσιακές ανάγκες του Ομίλου, τρέχουσες ή μελλοντικές, καθώς και για την ενημέρωσή σας για την εξέλιξη της διαδικασίας πρόσληψης. Δε θα προβούμε σε καμία άλλη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρά μόνον εφόσον λάβουμε την προηγούμενή σας συγκατάθεση.
Χρόνος διατήρησης των δεδομένων σας

Ο Όμιλος θα διατηρήσει το βιογραφικό σας και τα λοιπά προσωπικά σας δεδομένα στα αρχεία του για περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και θα επαναξιολογεί σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον. Μετά την πάροδο της ως άνω περιόδου τα στοιχεία σας θα διαγράφονται από τα αρχεία μας. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας ανανεωμένο στη διεύθυνση hr@bioiatriki.gr, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια θέση προς κάλυψη. Σε περίπτωση επιτυχούς πρόσληψης, τα δεδομένα σας θα τηρούνται σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένων των εργαζομένων των εταιρειών μας.

Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα
Δεν μοιραζόμαστε με τρίτους (εκτός του Ομίλου «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ») τα δεδομένα που μας διαβιβάζετε εσείς ή κάποιος τρίτος κατά τη διαδικασία πρόσληψης, παρά μόνο όταν η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την επίτευξη του σκοπού επεξεργασίας.
Ενδέχεται να μοιραστούμε τα δεδομένα σας με τις εταιρείες-διαχειριστές των ιστοσελίδων εύρεσης εργασίας (λ.χ.kariera, skywalker, κ.ο.κ), όταν υποβάλλετε αίτηση πρόσληψης ή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση εργασίας στον Όμιλο μέσω αυτών.

Τα δικαιώματά σας
Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, έχετε τα δικαιώματα: (α) πρόσβασης και ενημέρωσης, (β) διόρθωσης, (γ) διαγραφής των δεδομένων σας του βιογραφικού σας από τα αρχεία του Ομίλου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, (δ) περιορισμού της επεξεργασίας, (ε) φορητότητας των δεδομένων του και (στ) εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην αυτοματοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ (ζ) το δικαίωμα να αποσύρετε οποτεδήποτε την συγκατάθεσή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τον Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, τα δικαιώματά σας και τον τρόπο άσκησης αυτών, παρακαλούμε να διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ομίλου «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ», διαθέσιμη στο site www.bioiatriki.gr και στις Γραμματείες.

Δείτε τις Ευκαιρίες Καριέρας

Εργασία στον Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Aποστολή Βιογραφικού

Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας μέσω e-mail