ΕΟΠΥΥ

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ έχει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ και όλα τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία.
Προκειμένου ο εξεταζόμενος να εκτελέσει εξετάσεις σε ιδιώτη πάροχο θα πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις που έχει θέσει ο ΕΟΠΥΥ σχετικά με την εγκυρότητα των παραπεμπτικών:

 Να υπάρχει ευκρινής σφραγίδα και υπογραφή θεράποντος ιατρού. Τα στοιχεία που αναγράφονται στη σφραγίδα θα πρέπει να συμπίπτουν με τα στοιχεία του ιατρού που αναφέρονται στο πάνω μέρος του παραπεμπτικού με όλα τα απαιτούμενα από τον ΕΟΠΥΥ στοιχεία του ιατρού.

 Το παραπεμπτικό να ΜΗΝ αναγράφει στο κάτω μέρος οτι “Εκτελείται μόνο σε κρατικούς φορείς

 Να αναγράφεται στο παραπεμπτικό οτι έχει ασφαλιστική ικανότητα

 Η ημερομηνία πραγματοποίησης της εξέτασης να μην υπερβαίνει την ημερομηνία λήξης του παραπεμπτικού

 Να υπάρχει ευκρινής Υπογραφή Εξεταζομένου

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κάθε εξεταζόμενου, πριν την έλευση του σε οποιαδήποτε μονάδα του Ομίλου θα πρέπει να έχει γίνει ο απαραίτητος έλεγχος για τα παραπάνω.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟΥ