Ανοσολογίας & Ιστοσυμβατότητας

Το εργαστήριο Ανοσολογίας και Ιστοσυμβατότητας εκτελεί ένα ευρύ φάσμα ανοσολογικών δοκιμασιών που καλύπτει τους τομείς ανοσοχημείας, ανοσοκυτταρολογίας, αυτοανοσίας και  ιστοσυμβατότητας, συμβάλλοντας σημαντικά στην διερεύνηση των νοσημάτων, στον έλεγχο της πορείας της νόσου και την διαχείριση της θεραπείας. Η συνεχής εξέλιξη στον κλάδο των Βιοιατρικών επιστημών, η ανάπτυξη νέων εξειδικευμένων ανοσολογικών δεικτών και οι ποικίλες μέθοδοι που εφαρμόζονται αποτελούν επιτεύγματα της τελευταίας τεχνολογίας προκειμένου να εξασφαλιστεί η υψηλή αποδοτικότητα, η μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης της αναλυτικής διαδικασίας και η ακρίβεια του αποτελέσματος.

Τα κύρια πεδία όπου οι ανοσολογικοί δείκτες χρησιμοποιούνται για την εργαστηριακή διάγνωση είναι:

 Αυτοάνοσα νοσήματα (Ρευματοειδής αρθρίτιδα, SLE, Συστηματικές αγγειίτιδες κ.α.)
 Αντιγόνα Ιστοσυμβατότητας  
 Ανοσοανεπάρκειες
 Αιματολογικά νοσήματα
 Έλεγχος λοιμωδών νοσημάτων
 Έλεγχος αλλεργιών

ΜΕΘΟΔΟΙ

Το Εργαστήριο Ανοσολογίας και Ιστοσυμβατότητας ελέγχει ένα εύρος αυτοαντισωμάτων με τη χρήση διαφόρων μεθόδων για την εργαστηριακή διαγνωστική προσέγγιση και παρακολούθηση ασθενών με αυτοάνοσα νοσήματα, διενεργεί μια σειρά αναλύσεων ρουτίνας και εξειδικευμένων εξετάσεων που ανιχνεύουν βακτηριακές, ιικές, μυκοπλασματικές και παρασιτικές λοιμώξεις, για τον έλεγχο HIV/AIDS και άλλων αντισωμάτων και αντιγόνων σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, Ηπατίτιδες, Συγγενή νοσήματα, νοσήματα που μεταδίδονται μέσω του αναπνευστικού συστήματος ή μέσω διαβιβαστών, παρανεοπλαστικά σύνδρομα, ανίχνευση HLA αντιγόνων κ.α.  

Οι εργαστηριακές  τεχνικές περιλαμβάνουν:

 Κυτταρομετρία ροής  
 Ανοσοφθορισμός
 Ανοσοαποτύπωση (IMMUNOBLOT)
 Χημειοφωταύγεια
 ELISA
 Φθορίζουσα ανοσοενζυμική μέθοδος (FEIA)
 Νεφελομετρία
 Πηξιολογικές-Χρωμογονικές
 Ανοσοθολοσιμετρία
 Ανοσοχρωματογραφία
 Συγκολλητινοαντίδραση
 Κυκλοτερής  ανοσοδιάχυση – RID (Radial ImmunoDiffution)
 Μικρολεμφοκυτταροτοξική τεχνική

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 Evaluation of the Elecsys® Syphilis assay for routine and blood screening and detection of early infection  J. Clin. Microbiol. September 2016 54:2330-2336;
 Poster presentation at the 10th Hellenic Congress of Clinical Chemistry (19/10/2012 – 20/10/2012, Athens, Greece) : “Evaluation of the new assay  Elecsys HIV combi PT”
 Poster presentation at the 7th  Hellenic Congress of Medical BioPathology (15-17/3/2012, Athens, Greece): “Soluble urokinase plasminogen activator receptor (supar): inflammatory marker in patients with Rheumatoid Arthritis”
 Poster presentation at the IFCC / EuroMedLab (Berlin, Germany, 15-19/05/2011): “A two method comparison for the determination of Glycosylated Hemoglobin (HBA1c)”
 Poster presentation at the 4th  Hellenic Congress of Medical Biochem  (30/03- 02/04/2011, Thessaloniki, Greece): “hs-CRP and anti-PC IgM:  Markers for risk assessment of CVD”
 Poster presentation at the 9th  Hellenic Congress of Immunology (07- 09/12/2010, Athens, Greece): “The role of F-Actin IgG antibodies in diagnosis of autoimmune hepatitis”
 Poster presentation at the 9th  Hellenic Congress of Clinical Chemistry (07- 09/10/2010, Athens, Greece): “Serological markers in diagnosis of celiac disease”
 Poster presentation at the IFCC Clinical Chemistry (Innsbruck, Austria, 7-11/06/09): “Anti-CCP IgG/IgA Antibodies: serological markers  in  diagnosis and prognosis of Rheumatoid Arthritis”
 Poster presentation at the 3rd  Hellenic Congress of Medical Biochem (26-29/3/09, Athens, Greece): “The role of Anti-CCP3 IgA/IgG antibodies  in diagnosis of  Rheumatoid Arthritis
 Poster presentation at the XVI Meeting and 7th Hellenic Congress of Clinical Chemistry (16-   18/10/08, Athens, Greece): “ICA, IAA, GAD and IA2: Autoimmunity markers for the prediction and diagnosis of Diabetes Mellitus type 1 (IDDM)”
 Poster presentation at the ISAC XXIV International Congress-Cytometry in the System Biology (17-21/05/08, Budapest, Hungary): “Natural killer cells in women with recurrent pregnancy loss: endocrine and immunologic associations”

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το επιστημονικό προσωπικό, με υψηλό βαθμό εξειδίκευσης, είναι άριστα καταρτισμένο και εκπαιδευμένο, διασφαλίζοντας την ποιότητα των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών μετρήσεων και ακολουθεί ένα πρόγραμμα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης που διασφαλίζει ότι οι γνώσεις και δεξιότητες των εργαζομένων προσαρμόζονται συνεχώς και ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες απαιτήσεις της θέσης εργασίας τους και την εισαγωγή νέας τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.
Τo ανοσολογικό εργαστήριο απασχολεί 9 Βιολόγους, 2 Χημικούς, 1 Βιοχημικό και 1 τεχνολόγο Ιατρικών Εργαστηρίων.

Υπεύθυνη εργαστηρίου Ανοσολογίας και Ιστοσυμβατότητας: Βάνια Πολυμέρου, B.Sc, Βιολόγος