Ενδοκρινολογίας

Το τμήμα Ενδοκρινολογίας (Ορμονολογικό Τμήμα) είναι διαχρονικά το πεδίο άντλησης σημαντικών εργαστηριακών πληροφοριών για τον κλινικό ιατρό, γεγονός που το έχει καταστήσει εργαστήριο αναφοράς στη συνείδηση του ιατρικού κοινού.  Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τμήματα του Εργαστηρίου της Βιοιατρικής και απαρτίζεται από τα Εργαστήρια Εργαστηριακής Ενδοκρινολογίας και  Παρακολούθησης Επιπέδων Φαρμάκων,

Στην αξιοπιστία και ακρίβεια  των εργαστηριακών αποτελεσμάτων συμβάλλει η κλινική τους εκτίμηση από ειδικευμένους ιατρούς, που αξιολογούν πληροφορίες σχετικά με το φύλο ή την ηλικία, την ημερομηνία τελευταίας περιόδου, τη λήψη φαρμάκων, παρουσία εγκυμοσύνης ή ιστορικό νοσημάτων που επηρεάζουν την εργαστηριακή εικόνα του εξεταζομένου. Συγκρίσεις αποτελεσμάτων του ίδιου ατόμου σε διαφορετικά χρονικά αποτελέσματα οι λεγόμενοι έλεγχοι Δέλτα (DELTA CHECK), επιτρέπουν την ανίχνευση περιπτώσεων όπου οι μεταβολές υπερβαίνουν τις τιμές ελέγχου «Δέλτα» και όταν δεν οφείλονται σε μεταβολή της κατάστασης του ασθενούς, υποδεικνύουν εσφαλμένα ταυτοποιημένα δείγματα.

ΜΕΘΟΔΟΙ

Οι εργαστηριακές  τεχνικές περιλαμβάνουν ανοσοαναλύσεις (ραδιοισοτοπικές – RIA ), ενζυμικές ανοσοαναλύσεις (EIA), χημειοφωταύγειας (CLIA), ηλεκτοχημειοφωταύγειας (ECLIA) και KIMS (Κινητική Αλληλεπίδραση Σωματιδίων ).

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το τμήμα εργαστηριακής ενδοκρινολογίας απασχολεί: 9 Βιολόγους, 1  Βιοχημικό, 2 Χημικούς, 4 Τεχνολόγους και 6 Νοσηλευτές

Υπεύθυνοι του τμήματος Εργαστηριακής Ενδοκρινολογίας:
Δημήτριος Λαβράνος B.Sc, Βιολόγος, Μαρία Σέρμπου B.Sc, Βιολόγος.