Ηλεκτροφορήσεων

Το εργαστήριο  Ηλεκτροφορήσεων χρησιμοποιεί  ως  μέθοδο  διαχωρισμού βιομορίων την ηλεκτροφόρηση , και  εφαρμόζει την μέθοδο σε διάφορα βιολογικά υγρά του οργανισμού ( ορός αίματος, ούρα, Ε.Ν.Υ. , ρινικό, ωτικό, πλευριτικό και ασκητικό υγρό).

ΜΕΘΟΔΟΙ

 Τριχοειδική ηλεκτροφόρηση  
 Aνοσοκαθήλωση     
 Iσοηλεκτρική εστίαση  
 Kλασική ηλεκτροφόρηση σε πηκτώματα αγαρόζης

Οι ηλεκτροφορήσεις λευκωμάτων ορού διενεργούνται με  τριχοειδική ηλεκτροφόρηση (Capillary zone electrophoresis),μέθοδο με μεγάλη αναλυτική ικανότητα που μπορεί να θεωρηθεί ως ενδιάμεση μεταξύ της κλασσικής ηλεκτροφόρησης και  της υγρής χρωματογραφίας.

Οι ανοσοκαθηλώσεις λευκωμάτων ορού και ούρων και ο διαχωρισμός των ισοενζύμων  LDH, αλκαλικής φωσφατάσης και αμυλάσης ορού και ούρων, διενεργούνται σε πηκτώματα αγαρόζης με τη  χρήση των κατάλληλων αντιορών ή χρωμογόνων κατά περίπτωση.

Η ποιοτική ανίχνευση ολιγικλωνικών αντισωμάτων στο Ε.Ν.Υ. διενεργείται   με ισοηλεκτρική εστίαση και ανοσοκαθήλωση με αντι-Ιg G αντιορό. Σε συνδιασμό με τον νεφελομετρικό προσδιορισμό των δεικτών IgG  και Αλβουμίνης , η εξέταση συμβάλλει σημαντικά στην διάγνωση της πολλαπλής σκλήρυνσης (MS). Επίσης με την ίδια μέθοδο διενεργείται η ανίχνευση β2 τρανσφερίνης σε ρινικό  υγρό, η οποία ως τροποποιημένη μορφή τρανσφερίνης με αποκλειστική παρουσία στο Ε.Ν.Υ. μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ενδογενής ιχνηθέτης για την ανίχνευση ενδεχόμενης διαρροής  Ε.Ν.Υ. σε βιολογικά υγρά του οργανισμού.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στο εργαστήριο απασχολούνται 3 Βιολόγοι με πολύχρονη εμπειρία και άριστη θεωρητική κατάρτιση.

Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Βαζιργιαντζίκη Χρηστίνα  B.Sc. Βιολόγος