Αναλυτικής Βιοχημείας

Το εργαστήριο Αναλυτικής Βιοχημείας δημιουργήθηκε με στόχο την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην ανάλυση βιομορίων στο κλινικοχημικό εργαστήριο. Χρησιμοποιεί τεχνολογίες άμεσου προσδιορισμού, με δυνατότητα απόλυτης ταυτοποίησης και ταυτόχρονου προσδιορισμού βιομορίων. Ο ταυτόχρονος προσδιορισμός αρκετών δεκάδων διαφορετικών μορίων προσδίδει εξαιρετικές δυνατότητες σε μικρού όγκου δείγματα (παιδιατρικά, εγκεφαλονωτιαίο υγρό κλπ). Η αμεσότητα στην ταυτοποίηση και την ποσοτικοποίηση των προσδιοριζόμενων μορίων έχει καταστήσει τις τεχνολογίες αυτές διεθνώς, μεθόδους αναφοράς και κατ επέκταση, τα εργαστήρια που τις εφαρμόζουν, πρότυπα εργαστήρια αναφοράς. Πρόκειται για ένα δυναμικό εργαστήριο, όπου συνεχώς νέες μέθοδοι εισάγονται και εφαρμόζονται στις αναλύσεις με στόχο την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών υγείας. Εστιάζεται σε αναλύσεις πρωτεομικής, μεταβολομικής, φαρμακολογίας κλπ υποστηρίζοντας την υγεία σε όλα τα στάδια (πριν, κατά την διάρκεια και μετά την ασθένεια).

Τα προσδιοριζόμενα Βιομόρια, είναι απαραίτητα στην λειτουργία του οργανισμού, όπως βιταμίνες, ιχνοστοιχεία (μέταλλα), ειτε παράγωγα μόρια (μεταβολίτες), είτε κρίσιμα στην επικοινωνία του οργανισμού, ορμόνες, νευροδιαβιβαστές, είτε προστασίας όπως οι παράγοντες αντιοξειδωτικού δυναμικού, είτε μόρια δείκτες αναβολισμού – καταβολισμού, καρκινικοί δείκτες κα.

Το εργαστήριο διενεργεί το πιο εκτεταμένο πρόγραμμα προσδιορισμού θεραπευτικών επιπέδων φαρμάκων στην Ελλάδα για περισσότερες από 200 διαφορετικές δραστικές ουσίες, και επεκτείνεται συνεχώς.

Επιπλέον προσδιορίζει περισσότερα από 80 μέταλλα, άλλα διατροφικώς απαραίτητα και άλλα, βαρέα και τοξικά για τον άνθρωπο που είναι δυνατόν να προσληφθούν από την τροφή ή το νερό.

ΜΕΘΟΔΟΙ

 LC-MSMS  
 HPLC-EC
 HPLC UV
 HPLC-FL
 GC-MS
 ICP-MS   (Inductively coupled plasma mass spectrometry)
 ET- AAS
 Flame-AAS

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 Αριστειδης Καρκατσουλης (Χημικός)
 Θεοδωρα Λειβαδαρα (Χημικός- MSc)
 Ναντια Χατζοπουλου (Βιολόγος)
 Παρασκευάς Φουσκας (Χημικός- MSc)
 Στυλιανη Ουραϊλιδη (Βιολόγος – PhD)
 Φωτης Πανετσος (Βιολόγος- PhD)